سفارش تبلیغ
صبا

آثار خدمت در زندگی فردی و اجتماعی خادم

یا زهرا

هوالباقی

حرف ‌های  ما  هنوز  ناتمام ....
                              تا نگاه می‌کنی :
                                                     وقت رفتن است

                                 باز هم همان حکایت همیشگی!
                                                                  پیش از آن‌که با خبر شوی
                                                                                            لحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر می‌ شود
                                             آی .....
                                                                ای دریغ و حسرت همیشگی

                                                                                      ناگهان چقدر  زود   دیر  می‌شود!
                                                                         Í   شادی روح حاجیه خانم مشتاق فاتحه ای نثار کنیم    Π                                               

                                                                                                                               «   کشیک دوم روز»

 


ارسال شده در توسط خادم عالم آل محمد